GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Úvodní ustanovení

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě, jako např. jméno, pohlaví, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo apod.
 2. Fyzickou osobou poskytující osobní údaje ve smyslu bodu 1.1. je zpravidla kupující (dále jen „Kupující“)
 3. Správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) je společnost Firma FAULHAMMER, s.r.o., Tržek 38, 570 01 Litomyšl, IČ: 15035328, DIČ: CZ 15035328, mobil: +420 777 360 183, e-mail: info@horsevital.cz, registrace: C 690 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Prodávající“)

2.Zpracovávané osobní údaje, účel a důvod zpracování

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytl na základě registrace, případně vyplnění objednávky zboží na webové stránce Prodávajícího.
 2. Prodávající zpracovává poskytnuté identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.
 3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a dále zájem Prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních informací).
 4. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 5. K automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 Nařízení ze strany Prodávajícího nedochází.

3.Příjemci osobních údajů a doba uchovávání údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (služeb, realizaci platby apod.) v souladu s Kupní smlouvou a dále osoby zajišťující provoz e-shopu včetně osob vyřizujících fyzickou expedici objednávek.
 2. Prodávající osobní údaje poskytnuté Kupujícím uchovává po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze smluvního vztahu, nejdéle však 10 let. Po uplynutí 10 let Prodávající osobní údaje Kupujícího vymaže.
 3. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU ani mezinárodní organizaci.

4.Práva Kupujícího

 1. Za podmínek stanovených v Nařízení má Kupující právo:
  1. na přístup ke svým osobním údajům
  2. na opravu osobních údajů, popřípadě na omezení zpracování
  3. na výmaz osobních údajů
  4. vznést námitku proti zpracování
  5. na přenositelnost údajů
 2. Kupující má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) v případě, že se domnívá, že bylo jeho právo na ochranu osobních údajů porušeno.

5.Zabezpečení osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

6.Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky Kupujícího z internetového objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Kupující je oprávněn tyto Podmínky změnit. Novou verzi Podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Kupujícímu zašle novou verzi těchto Podmínek na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Prodávajícímu poskytl.
 3. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.