Podmínky užití

 

1.       Všeobecná ustanovení

1.1.      Vlastníkem a provozovatelem (dále jen „Provozovatel“) webových stránek na adrese www.horsevital.cz (dále jen „Web“) je Firma FAULHAMMER, s.r.o., Tržek 38, 570 01 Litomyšl, IČ: 15035328, DIČ: CZ 15035328, tel.: +420 461 614 740, mobil: +420 777 360 183, e-mail: info@horsevital.cz, registrace: C 690 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

1.2.      Znění těchto podmínek užití (dále jen „Pravidla“) může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Pravidel.

1.3.      Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webu jsou vlastnictvím Provozovatele nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webu.

1.4.      Osoby, které navštíví Web, jsou považovány za jeho návštěvníky (dále jen „Návštěvníci“). Práva a povinnosti Provozovatele a Návštěvníků při používání Webu se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny Návštěvníky. Návštěvník vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv stránku Webu Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije informace z Webu Provozovatele.

2.       Omezení odpovědnosti provozovatele

2.1.      Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, aktuálnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že informace, které uvede na Webu, nejsou přesné nebo úplné. Jakékoliv spoléhání se na materiál a informace uvedené na Webu je rizikem Návštěvníka. Návštěvník souhlasí s tím, že sledování veškerých změn v materiálech a informacích obsažených na Webu je výhradně na jeho vlastní zodpovědnost.

2.2.      Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na Webu, s výjimkou těchto Podmínek a dále Obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Návštěvníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2.3.      Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Návštěvníkům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Webu.

2.4.      Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webu.

2.5.      Provozovatel neručí za nepřerušený přístup na Web ani za nezávadnost a bezpečnost Webu. Neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Webu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

2.6.      Pokud se při užívání Webu Návštěvník dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, Provozovatel je oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Návštěvníka na Webu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je dále povinen uhradit Provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

2.7.      Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu Návštěvník nesmí používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Návštěvníkům nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web a užívat Web nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

3.       Ochrana osobních údajů

3.1.      Návštěvník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště - místa dodání, telefonní číslo, emailová adresa a další osobní údaje, které Návštěvník vloží do uživatelského účtu při své registraci na stránkách Provozovatele (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3.2.      Provozovatel je oprávněn nakládat s Osobními údaji Návštěvníka ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.3.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Návštěvníkem omezeno na základě jeho oznámení.

3.4.      V případě, že Návštěvník provede takovou volbu na Webu, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami Provozovatele na elektronickou adresu Návštěvníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Návštěvníka.

3.5.      Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač.

4.       Účast v diskusích

4.1.      V případě, že Provozovatel Webu umožní vedení diskuse Návštěvníků v rámci svého Webu, berou Návštěvníci na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Webu bez časového omezení.

4.2.      Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

4.3.      Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

4.4.      Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

4.5.      Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

4.6.      Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

4.7.      Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Návštěvníkovi, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v těchto Pravidlech, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.