Obchodní podmínky

1.       Všeobecná ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Firma FAULHAMMER, s.r.o., Tržek 38, 570 01 Litomyšl, IČ: 15035328, DIČ: CZ 15035328, tel.: +420 461 614 740, mobil: +420 777 360 183, e-mail: info@horsevital.cz, registrace: C 690 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.2.      Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.horsevital.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy.

1.3.      Kupujícímu doporučujeme ještě před objednáním zboží seznámit se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup zboží u Prodávajícího. Kupující provedením objednávky přijímá tyto Obchodní podmínky Prodávajícího a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých Osobních údajů Prodávajícím.

2.       Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách obchodu www.horsevital.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.      Prodávající dodává zboží Kupujícím na základě elektronické objednávky uskutečněné na stránkách www.horsevital.cz nebo telefonicky na zákaznických linkách 461 614 740 a 777 360 183.

3.3.      Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a správné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí Kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.4.      Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy. Zejména při chybně uvedené emailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je proto povinen tento údaj řádně uvádět. Telefonický kontakt je nutný pro upřesnění objednávky a pro přepravce pro úspěšné doručení zásilky.

3.5.      Elektronická objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího, v tomto případě se jedná o uzavírání Kupních smluv distančním způsobem - tedy na dálku. K uzavření platné Kupní smlouvy dochází až po vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.7.      Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení více zásilek v kalendářním roce na jednu adresu nemusejí být na tuto adresu již další zásilky expedovány.

3.8.      Kupující má právo měnit obsah objednávky případně zrušit objednávku pouze v součinnosti s Prodávajícím (telefonicky, emailem), po provedení změny je nutno obsah objednávky případně Kupní smlouvu autorizovat Prodávajícím.

4.       Předmět Kupní smlouvy

4.1.      Předmětem Kupní smlouvy jsou zboží a služby uvedené v Prodávajícím potvrzené objednávce (dále jen zboží).

4.2.      Provedení výrobků, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího nebo v katalogu či letáku Horse Vital® se stávají závaznými po potvrzení Kupní smlouvy.

4.3.      Prodávající nabízí Kupujícím pouze zboží, které je v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a je vybavené příslušnými pokyny k údržbě a použití zboží.

4.4.      Prodávající si vyhrazuje právo na změny a opravu případných tiskových chyb.

5.       Cena a způsob platby za zboží

5.1.      Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách obchodu www.horsevital.cz.  

5.2.      Prodávající je vlastníkem zboží až do úplného zaplacení. K ceně zboží může být připočítána cena dopravy, případně další poplatky uvedené v objednávce.

5.3.      Způsob platby:

·  platební kartou

·  bezhotovostně na účet

·  hotově při osobním odběru.

6.       Přepravní podmínky, poštovné

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že Kupující nepřevezme zboží ani pátý den od jeho prvního dodání Prodávajícím, vzniká Prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení Kupujícího s plněním takové povinnosti Kupujícím.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Přeprava je zajišťována kurýrní službou, přičemž:

·  místo dodání musí být na území ČR, případně Slovenska. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím obsahuje dodací list, případně návod na používání výrobku. Daňový doklad Prodávající zašle se zásilkou nebo emailem.

Ceny za dopravu jsou následující:

·  balík o hmotnosti 0 - 9 kg: cena 250,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 10 - 19 kg: cena 299,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 20 - 31 kg: cena 399,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 32 - 39 kg: cena 599,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 40 - 100 kg: cena 799,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 101 - 180 kg: cena 1299,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 181 - 281 kg: cena 1680,- Kč + dobírka 25,- Kč,

·  balík o hmotnosti 282 - 1000 kg: cena 1999,- Kč + dobírka 25,- Kč,

Přepravce může Kupujícího informovat na kontaktní e-mail či telefon formou SMS zadaný v objednávce. Hodnotou pro stanovení úhrady poštovného se myslí konečná hodnota objednávky po odečtení slev.

6.6.      Kupující si může zboží také vyzvednout formou osobního odběru v těchto pobočkách firmy (před odesláním objednávky je nutné si předem ověřit dostupnost zboží na dané pobočce):

·  Litomyšl – T.G.M. 536, Litomyšl, tel.: 777 040 919,

·  Polička – Střítežská 399, Polička, tel.: 777 040 916,

·  Tržek – Tržek 38, Litomyšl, tel.: 777 040 923,

·  Červená Voda – Červená Voda 151, tel.: 777 040 928.

Otvírací doba na všech pobočkách je PO-PÁ 7:00-14:00. Telefonicky je možné si domluvit i jiný čas převzetí.

7.       Dodací lhůta

7.1.      Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. V případě provedení změn v objednávce ode dne potvrzení změn.

7.2.      V případě, že je zboží na skladě, Prodávající zásilku expeduje nebo předá přepravci do 2 pracovních dnů od objednání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

7.3.      Většina zboží, které je nabízeno na internetových stránkách Prodávajícího, je stále na skladě, část nabídky (zejména výrobky LITEX a Mervue Equine) však může být ve výrobě nebo skladem u dodavatele. V takovém případě může být dodací lhůta 2-3 týdny.

7.4.      Jedná-li se ze strany Kupujícího o důležitou objednávku, je třeba vyžádat si od Prodávajícího autorizaci - potvrzení dostupnosti zboží a termínů v objednávce pro případ, že zboží může být momentálně nedostupné nebo vyprodané. V takovém případě je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a objednávka tohoto zboží je buď po domluvě s Kupujícím změněna nebo zrušena. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv náhrady vyplývající ze zrušené objednávky z důvodu nedostupnosti zboží.

7.5.      Objednávky s větším množstvím položek nebo kusů mohou být odesílány samostatně - více zásilkami k jedné objednávce. Cena dopravy se tímto nemění - platíte pouze jednou.

8.       Uplatnění práv z vadného plnění - záruka

8.1.      Na zboží se vztahuje  záruční lhůta uvedená přímo na dodávaném zboží, délka záruční doby vychází z charakteru zboží, pokud není uvedeno jinak, řídí se platnými zákony. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nesprávným používáním výrobku nebo nesprávným skladováním.

8.2.      Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

8.3.      Zjistí-li Kupující při převzetí zboží nějaké jeho vady, je třeba tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu info@horsevital.cz - pro další řešení. Reklamace a výměny lze zasílat na adresu: Firma FAULHAMMER, s.r.o., Tržek 38, 570 01 Litomyšl. Nezasílejte zboží dobírkou - takové zásilky nebudou převzaty! Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

8.4.      Pro reklamace použitého zboží Kupující uvede následující:

·  název a číslo výrobku, kupní cena (kopie dokladu o zakoupení, výpis z účtu - aby mohl být nákup ověřen)

·  datum zakoupení/dodání zboží

·  reklamované množství

·  přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace

·  adresu zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána

·  kontaktní údaje pro komunikaci (nejlépe telefonní číslo či e-mail adresu)

Pro tyto potřeby je možné využít formulář Reklamační protokol – vrácení/výměna zboží, který je ke stažení zde. Informace mohou být sděleny i jinou vhodnou formou - dopisem, e-mailem apod.

8.5.      Prodávající rozhodne o reklamaci neprodleně, lhůta pro vyřízení reklamace se řídí příslušnými platnými zákony.

9.       Odstoupení od Kupní smlouvy

9.1.      Kupující má v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou nebo e-mailem. Kupující musí v takovém případě uvést kromě svého kontaktu také číslo objednávky a datum nákupu. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit formulář Reklamační protokol – vrácení/výměna zboží, který je ke stažení zde.

9.2.      Zboží musí být v tomto případě vráceno Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od původního převzetí zboží, a to na adresu, ze které jste jej obdrželi: Firma FAULHAMMER, s.r.o., Tržek 38, 570 01 Litomyšl.

9.3.      Kupující nese pouze své přímé náklady spojené s vrácením zboží. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

9.4.      Prodávající nemusí uznat Kupujícímu odstoupení od Kupní smlouvy zejména v těchto případech:

·  zboží musí být v původním obalu

·  zboží nesmí být použité

·  zboží musí být nepoškození a kompletní vč. příslušenství, záručního listu, návodu atd.

·  v případě oblečení nesmí být vyprané, špinavé, zvlhlé, zapáchající, případně ho nelze vrátit nebo vyměnit z hygienických důvodů

·  část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,

·  zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného používáním nebo nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím

·  zboží musí být zasláno zpět s originálem dokladu o koupi.

9.5.      Při odstoupení od Kupní smlouvy Vám budou platby vráceny do 14 dnů od doručení Vámi vráceného zboží a kontrole jeho úplnosti a stavu.

10.   Výměna zboží

10.1.   Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

10.2.   Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

10.3.   Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

·  zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky,

·  zásilka musí obsahovat kopii Daňového dokladu - účtenky s vyplněným formulářem Reklamační protokol/vrácení/výměna zboží a udáním požadavku na výměnu zboží,

·  zboží nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

10.4.   Zboží nemusí být přijato k výměně v případě, že nesplňuje následující předpoklady:

·  oblečení je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá,

·  část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,

·  použité spodní prádlo ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit,

·  zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím.

10.5.   Zboží k výměně je nutné zaslat na adresu Firma FAULHAMMER, s.r.o., Tržek 38, 570 01 Litomyšl. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

10.6.   Stav výměny lze ověřit s operátorkou na lince 461 614 740 nebo 777 360 183. Pro tuto možnost si připravte číslo objednávky a prvotního Daňového dokladu, ze kterého je zboží měněno.

10.7.   Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné, v takovém případě Vás bude kontaktovat operátorka k dalšímu řešení.

10.8.    Vyměněné zboží Vám bude odesláno kurýrní službou na adresu uvedenou v původní objednávce.

11.   Vrácení peněžní částky – úhrady - přeplatky

11.1.   Úhrada za vrácené již zaplacené zboží (dobírku), případně přeplatek u výměny nebo nekompletně vyřízené objednávky, je v případě nákupů v internetové prodejně vrácena následujícím způsobem:

·  v případě platby dobírkou při převzetí zboží, je přeplatek vrácen na bankovní účet zákazníka, který zákazník odesílateli zašle na návratce spolu s vráceným zbožím nebo požadované číslo účtu a číslo souvisejícího interního daňového dokladu sdělí emailem na info@horsevital.cz.

·  v případě bezhotovostní platby je částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena.

11.2.   Jiný způsob vrácení uhrazené částky než převodem na účet není možný.

12.   Ochrana osobních údajů

12.1.   Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště - místa dodání, telefonní číslo, emailová adresa a další osobní údaje, které Kupující do uživatelského účtu vloží (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

12.2.   Prodávající je oprávněn nakládat s Osobními údaji Kupujícího ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.3.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Kupujícím omezeno na základě jeho oznámení.

12.4.   V případě, že Kupující provede takovou volbu na webové stránce, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

12.5.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.   Závěrečná ustanovení

13.1.   Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.2.   Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13.3.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

13.4.   Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, a to i v případě, že Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jediným, nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran, a to JUDr. Evou Mlčochovou, advokátkou zapsanou v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 02466, se sídlem U Stadionu 26, Svitavy.

13.5.   Smluvní strany se dohodly, že poplatek za rozhodčí řízení je nákladem řízení a činí 70 % výše soudního poplatku, jehož výše je určována právními předpisy platnými v době podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení, plus DPH, nejméně však 3.000,-- Kč plus DPH. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh. Poplatek za rozhodčí řízení představuje odměnu rozhodce. Nákladem rozhodčího řízení je dále paušál na režijní náklady rozhodce ve výši 165,-- Kč plus DPH a též náklady na zvláštní úkony prováděné v rozhodčím řízení (zejména náklady na procesní úkony prováděné na žádost rozhodce soudem), které budou účtovány dle skutečných nákladů a strany jsou povinny složit na jejich krytí přiměřenou zálohu. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za rozhodčí řízení, zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací.

13.6.   Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. V případě změny adresy bydliště/sídla či emailové adresy jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. V případě porušení této povinnosti se zásilka považuje za platně doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.

13.7.   Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování ústního jednání, jen na základě písemných podkladů, podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Rozhodčí řízení bude vedeno v jazyce českém a podle českého práva.

13.8.   Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2017 pro nákupy koncových spotřebitelů na www.horsevital.cz.